100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH 1-7 (1915-2015) CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH NHÀ TỔ CHỨC XUẤT SẮC

07/07/2015 - 08:45

Từ năm 1986, trên cương vị Tổng bí thư BCH TW Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo thực thi Nghị quyết đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra. Với trách nhiệm cao nhất của Đảng, ông đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng ta nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống nhân dân.
Từ chủ trương trong Nghị quyết đến thành công trên thực tế là một khoảng cách không nhỏ. Đối với sự nghiệp đổi mới, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Đảng ta đang khai phá, thì khoảng cách đó lại càng lớn hơn. Ở đây càng nổi bật lên sự sáng tạo, vai trò và tài năng tổ chức, triển khai thực hiện của tập thể lãnh đạo Đảng ta, đứng đầu là Tổng bí thư của Đảng. Do vậy, thành công trong 5 năm đầu tiên (1986-1991) của thời kỳ đổi mới trong xây dựng CNXH ở nước ta, trước hết phải nói tới thành công về mặt tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.
Trước sự khủng hoảng ngày càng sâu sắc của hệ thống XHCN, thắng lợi từng bước đưa đất nước ta vượt qua hiểm nghèo của khủng hoảng kinh tế - xã hội đã khẳng định sự tin tưởng của nhân dân vào con đường đổi mới mà Đảng ta đề xướng, củng cố niềm tin của dân với Đảng, với chế độ, đồng thời xác định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân phấn đấu xây dựng thành công CNXH ở nước ta. Thành công đầu tiên là sự chuẩn bị đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ta vạch ra cương lĩnh xây dựng CNXH và hoạch định kế hoạch dài hạn trong xây dựng đất nước các năm tiếp theo, được thông qua tại Đại hội VII, tạo những điều kiện cơ bản cho cách mạng nước ta tiến lên.
Bên cạnh việc triển khai, tổ chức, chỉ đạo thành công những nhiệm vụ đối nội theo các Nghị quyết của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của nước Việt Nam trên trường quốc tế, thực hiện chủ trương của Đảng trong việc tăng cường quan hệ với Lào và Campuchia, từng bước hội nhập với các nước trong khối ASEAN, khởi động quá trình bình thường hóa quan hệ và tiến tới nối lại quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Vào năm 1990, từng bước thi hành các biện pháp nhằm hướng đến bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Mỹ, tiến hành các giải pháp toàn diện và cần thiết để xây dựng, củng cố mối quan hệ với các nước ở châu Á, tạo thêm những điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Trong điều kiện tốc độ khủng hoảng toàn diện của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu ngày càng gia tăng làm suy giảm và mất dần sự ủng hộ, giúp đỡ truyền thống đối với nước ta, những thành công về đổi mới đã từng bước xây dựng được một môi trường khu vực và quốc tế thuận lợi, vừa hạn chế và đi đến xóa bỏ sự bao vây, cấm vận. Môi trường quốc tế ngày càng thuận lợi, đã thúc đẩy và góp phần quan trọng vào sự chuyển biến của kinh tế - xã hội nước ta, thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đại hội VI. Thành tựu kinh tế - xã hội của những năm 1986 -1991 đã đưa đất nước ta vượt qua thời điểm khó khăn nhất trước sự tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu. Việc thực thi thành công các nhiệm vụ đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đã tạo ra những điều kiện cơ bản cho các thắng lợi trên lĩnh vực ngoại giao của nước ta trong thập niên 90, là thực hiện thành công tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là bạn với tất cả các nước.
Công cuộc đổi mới đất nước đến nay đã được gần 30 năm. Thời gian so với chiều dài của lịch sử chưa phải là nhiều, chúng ta đã thu được những thành tựu quan trọng, nhưng khó khăn còn không ít với các nguy cơ và thách thức, nhưng những thành tựu đạt được đã củng cố chế độ, khẳng định hướng đi đúng đắn trên con đường CNH-HĐH đất nước tiến lên CNXH. Thành tựu ấy gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có cống hiến của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người Tổng bí thư BCH TW Đảng ở những năm khởi đầu của sự nghiệp đổi mới.

  LƯƠNG SƠN
      

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN