Cách mạng Tháng tám thắng lợi nhờ có Đảng soi đường chỉ lối

31/08/2015 - 08:50


Bình Dương kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND. Trong ảnh:
Trình diễn võ thuật và những màn nội công phá đá đẹp mắt của các chiến sĩ Công an BD. Ảnh: PV

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn dân ta trên khắp mọi miền Tổ quốc lại có dịp nhìn lại công lao to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam- nhân tố quyết định đến thắng lợi toàn diện của Cách mạng Tháng Tám, đưa đất nước ta từ bùn đen nô lệ lên làm chủ đất nước. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ xâm lược, đặt biệt lãnh đạo đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc, hội nhập kinh tế thế giới, Đảng ta luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo đất nước đi đến thành công. Trong suốt cuộc trường chinh gian khổ ấy, Đảng luôn là ngọn đuốc soi đường cho nhân dân đi tới, bởi Đảng ta hiểu “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
 Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, không chỉ là kết quả tất yếu khách quan của cuộc đấu trang giải phóng dân tộc của nhân dân, mà còn khẳng định đường lối lãnh đạo tài tình sáng suốt của một Đảng mác xít chân chính- Đảng cách mạng của nhân dân, do dân, vì dân. Bên cạnh sự “chín muồi” đánh dấu thắng lợi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thì sự soi đường của Đảng ta là một nhân tố quyết định làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.
Từ khi Pháp đem quân xâm lược, nhân dân ta nhất tề một lòng đứng lên chống Pháp, mà cơ sở của phong trào này là chủ nghĩa yêu nước truyền thống. Rất nhiều nhà yêu nước như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu đã tập hợp các phong trào quần chúng đứng lên chống Pháp, nhưng tất cả đều thất bại. Nếu Phan Chu Trinh ảo tưởng “ỉ Pháp cầu tiến”, thì Phan Bội Châu đã dựa vào “Người anh cả da vàng” để tìm hướng đi và cách đi, với hy vọng nhờ Nhật đuổi Pháp. Đường đi ấy khác gì “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Hai chí sĩ họ Phan có tấm lòng yêu nước nồng nàn nhưng vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến hoặc tư sản, nên các phong trào đấu tranh của các ông dù “qui mô” vẫn thất bại và bị dìm trong biển máu, vì chưa có một đường lối lãnh đạo đúng đắn, chưa có một đảng sáng suốt soi đường cho cách mạng tiến bước.
Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ấy, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã đem ánh sáng dẫn đường từ học thuyết chủ nghĩa Mác -Lênin áp dụng vào điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam, sau 19 năm bôn ba tìm công lý hòa bình ở nhiều nước trên thế giới. Để rồi ngày 3 tháng 2 năm 1930 cho ra đời Đảng cộng sản Việt Nam trên sơ sở hợp nhất về đường lối lãnh đạo của ba đảng trước đó. Và đúng 15 năm sau, Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công long trời lở đất, phá tan sự hoài nghi của nhiều đảng khác trên thế giới. Ánh sáng của Đảng xuyên qua màn đêm tăm tối, soi đường mở ra thời đại mới, đưa Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, nhân dân được làm chủ đất nước, được hòa bình và tự do.
Từ sự phân tích và dẫn chứng lịch sử cho thấy, nếu không có Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, thì cách mạng Việt Nam chắc chắn vẫn không thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đường lối. Nếu không có Đảng cách mạng soi đường thì cũng chẳng có Cách mạng Tháng Tám thành công, và vị thế Việt Nam cũng không thể khẳng định như hiện nay. Sự thắng lợi to lớn của Cách mạng Tháng Tám không chỉ có ý nghĩa về giá trị lịch sử, là mốc son chói lọi khẳng định kết quả tất yếu của một nhà nước chuyên chính vô sản ra đời, mà còn là sức mạnh cổ vũ hiệu triệu tinh thần yêu nước nồng nàn của các tầng lớp nhân dân, sự chung sức đồng lòng của khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cộng sản. Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra một thời đại mới - thời đại chấm dứt khủng hoảng đường lối, thời đại nhân dân lao động làm chủ nước nhà, làm bàn đạp vững chắc để các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc liên tiếp giành thắng lợi.
70 năm qua kể từ khi soi đường cho cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta luôn đứng vững chèo lái con thuyền cách mạng đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa nhân dân ta thoát khỏi nô lệ, đói nghèo lạc hậu, đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, đưa nền kinh tế văn hoá xã hội nước ta vươn ra biển lớn để hội nhập và phát triển bền vững.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức, tệ nạn tham nhũng hoành hành, một bộ phận cán bộ đảng viên xa rời nhân dân, cửa quyền hống hách, thoái hóa biến chất, làm tổn hại đế  uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân. Trước tình hình đó, Đảng ta đã vào cuộc bằng nhiều biện pháp, chủ trương, quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, triệt tiêu phần tử xấu. Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa VIII cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Gần đây nhất, Đảng đã có Nghị quyết Trung ương IV về “Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng”, trong đó coi trọng việc trau dồi phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong bất kỳ thời điểm lịch sử nào, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn luôn là ngọn cờ dẫn đường, chỉ lối cho nhân dân ta đi tới thắng lợi.

Mạnh Tuấn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN