Chû tịch Hồ Chí Minh với Công đoàn Việt Nam

22/07/2019 - 14:21

(LĐBD) - Trong suốt quá trình vận động để thành lập một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hình thành nên những lý luận về tổ chức Công hội.

Bác Hồ thăm Nhà máy Dệt 8/3. Ảnh tư liệu

Trong tác phẩm Đường kách mệnh xuất bản năm 1927, Người đã đề ra nhiệm vụ, chức năng của Công hội Việt Nam: “Tổ chức Công hội trước hết là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là để giúp cho Quốc dân, giúp cho thế giới”. Ngày 28/7/1929, dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam - tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay. Ngày 19/01/1957, tại Trường cán bộ Công đoàn (nay là Trường đại học Công đoàn), Người nêu rõ 6 nhiệm vụ cơ bản của Công đoàn là: “1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi thế, Công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân hiểu: Công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân. 2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng. 3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước để hiểu biết khoa học. 4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này đoàn kết với nhà máy khác, cán bộ công nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Ta kháng chiến thắng lợi cũng nhờ đoàn kết. Ta xây dựng nền hòa bình thắng lợi cũng nhờ đoàn kết. Ta đoàn kết nội bộ công nhân đồng thời củng cố sự liên minh của công nhân và nông nhân là hai giai cấp lớn nhất, mạnh nhất. 5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách này hay cách khác giải thích cho công nhân hiểu rõ tình hình trong nước và ngoài nước… phải giải thích cho họ hiểu. Nếu không họ sẽ hoang mang… Do hiểu được tình hình mà nâng cao tinh thần yêu nước của công nhân. 6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân. Lãnh đạo phải cụ thể, không quan liêu. Phải dân chủ bàn bạc với anh em công nhân. Phải kiểm tra. Làm mà không kiểm tra thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời sửa chữa”. Ngày 20/11/1958, nói chuyện tại Trường cán bộ Công đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn phát động quần chúng cho tốt thì trước hết cán bộ công đoàn phải gương mẫu, phải được phát động trước thì công nhân mới động… Phải tin vào sáng kiến của lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối của quần chúng...”. Tại Hội nghị cán bộ công đoàn ngày 14/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Nhiệm vụ của công nhân và công đoàn hiện nay là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn thế công đoàn phải tổ chức, giáo dục, lãnh đạo công nhân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Đảng và chính phủ đề ra”. Ngày 18/7/1969, tức chỉ hơn một tháng trước khi đi xa, Bác đã làm việc với lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN) và đã căn dặn nhiều điều với mong muốn để Công đoàn Việt Nam thật sự lớn mạnh, thật sự đại diện cho quyền lợi của người lao động.
Có thể thấy, cùng với quan tâm và chăm lo cho toàn xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Công đoàn Việt Nam sự quan tâm sâu sắc. Những lời căn dặn tha thiết của Người đối với Công đoàn Việt Nam mãi mãi là những chỉ dạy để các cấp công đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách của mình.

     HỒNG PHÚC (t/h)

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN