Công ty Cao su Dầu Tiếng:

Chi bộ cơ quan Công đoàn hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội 2015- 2020 

29/02/2020 - 20:56

(LĐBD) - Chi bộ cơ sở Cơ quan Công đoàn Cty Cao su Dầu Tiếng có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình làm việc, thực hiện các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động toàn Công ty.

 BCH Chi bộ Cơ quan Công Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ cơ sở cơ quan Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ, đảng viên trong chi bộ gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Trong 2 năm (2017 - 2018), Chi bộ Công đoàn đã được Đảng bộ khối cơ quan đánh giá Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trong năm, Chi bộ đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” cho 35 cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia học tập, trong đó có 22/22 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%.

Chi bộ đã tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp chính đáng cho người lao động, tuyên truyền giáo dục công nhân lao động, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động.

Đại hội đã bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; và bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi bộ. Ông Nguyễn Văn Hải trúng cử chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 100%.  

 Đại hội đã biểu quyết Chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: 100 % cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Công đoàn cơ quan hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu tiền lương bình quân từ 10 triệu đồng/người/tháng trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao ý thức cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình theo tinh thần Nghị quyết số 35 -NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Việt Quang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN