Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

25/11/2015 - 10:48

Báo cáo sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 cho thấy: Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác GĐ đã có sự chuyển biến tích cực. C1c cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản thực hiện Chiến lược phù hợp với tình hình địa phương; đưa mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược vào các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhiều bộ, ngành và các tỉnh, thành đã chỉ đạo bổ sung các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vào hương ước, quy ước, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá…

Song song đó, công tác gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm và phối hợp của các ngành, đoàn thể, chủ động triển khai thực hiện các nội dung của công tác gia đình gắn với hoạt động của ngành; đẩy mạnh phối hợp hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng, bảo vệ hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới… Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Cụ thể, đã có 90% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Có 90% nam nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, có người mắc tệ nạn xã hội…
Phương hướng thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 tiếp tục chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, đưa công tác gia đình là một nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm.  Tăng cường kiểm tra việc thực thi và xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình. Tập trung hoàn thiện các chỉ số, thu thập số liệu về gia đình, bạo lực gia đình kịp thời, chính xác phục vụ cho tham mưu, hoạch định chính sách về gia đình.

Các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể cần có hành động cụ thể, thiết thực tuyên truyền các vấn đề bảo vệ hạnh phúc GĐ như: Nêu gương điển hình người tốt việc tốt. Phê phán hành vi vi phạm pháp luật về gia đình. Ngăn ngừa các thông tin và sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào gia đình (chặng hạn như phải ngăn chặn Internet có nội dung dâm ô đồi trụy...)Gắn tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình với “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”.

Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN