Đại hội công đoàn huyện Bắc Tân Uyên lần 1 nhiệm kỳ 2015 - 2020:“Tiếp tục đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của CNVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của huyện”

20/04/2015 - 07:56

Những kết quả khả quan…
Liên đoàn Lao động huyện Bắc Tân Uyên được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-LĐLĐ ngày 25/3/2014 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Sau khi chia tách, LĐLĐ huyện được nhận bàn giao từ LĐLĐ thị xã Tân Uyên 50 CĐCS (10 CĐCS xã, 22 CĐCS trường học, 18 CĐCS ngoài quốc doanh). Trong quá trình hoạt động, LĐLĐ huyện đã không ngừng nỗ lực kiện toàn bộ máy, tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Tính đến nay, LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên đang quản lý 72 CĐCS với 3.537 ĐVCĐ /3.639 CNVC- LĐ.
Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tập trung thực hiện công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Thời gian qua LĐLĐ huyện và các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi Bộ Luật lao động ở các doanh nghiệp, trong đó chú trọng những vấn đề như: Việc ký kết hợp đồng lao động, các chế độ phúc lợi mà NLĐ được hưởng, việc tham gia BHYT, BHTN, ký kết thỏa ước lao động tập thể ...”. Công tác chăm lo đời sống, hoạt động tư vấn pháp luật cho NLĐ… được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả.
Thời gian qua, các cấp công đoàn huyện thường xuyên phối hợp cùng các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ về nội dung các Nghị quyết của Đảng và của tổ chức công đoàn, các chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú.
Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên Bồ Quốc Khánh: “LĐLĐ Huyện đã phối hợp với chính quyền và NSDLĐ tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tập trung nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để từng tập thể và cá nhân phấn đấu đạt được mục tiêu, đảm bảo chất lượng, bảo đảm  an toàn lao động- vệ sinh lao động trong lao động sản xuất. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều cá nhân tiêu biểu được các cấp biểu dương khen thưởng. Trong đó Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân; cán bộ, đoàn viên công đoàn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
Để phát huy vai trò của CĐCS, thời gian qua, LĐLĐ huyện cũng đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 100 lượt cán bộ CĐCS tham dự. Nhiều mô hình hoạt động hay từ cơ sở đã được LĐLĐ huyện nhân rộng. Đánh giá lại kết quả hoạt động thời gian qua đã có 61% CĐCS đạt vững mạnh, chất lượng hoạt động của các CĐCS ngày càng được nâng lên, các CĐCS ngày càng có chuyển biến cả về lượng và chất.
Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, song LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên cũng gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân như: Cán bộ CĐCS ngoài quốc doanh thường xuyên thay đổi, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, thời gian hoạt động công đoàn còn hạn chế, chủ yếu là ngoài giờ sản xuất nên gặp không ít khó khăn. Một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ CĐCS tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn. Một số CĐCS xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn chưa cụ thể và sát với điều kiện đơn vị, chưa có biện pháp tích cực tác động thúc đẩy phong trào nên hiệu quả hoạt động công đoàn còn thấp…
Theo ông Bồ Quốc Khánh: “Từ tình hình trên, Đại hội công đoàn huyện Bắc Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đó là hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.
Từ định hướng trên, Đại hội lần này sẽ bàn bạc, đóng góp để xây dựng phương hướng, mục tiêu cụ thể, đồng thời tập trung trí tuệ đưa ra những giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện trên tinh thần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- văn hóa- xã hội góp phần xây dựng Bắc Tân Uyên ngày càng giàu, đẹp, văn minh, hiện đại.”

Hoàng Trung

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN