Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh BD lần thứ VIII, NK 2014-2019 Thành công tốt đẹp

03/07/2014 - 00:00

l.  Ông Huỳnh n Nh i đắc c Ch tịch UBMTTQ VN tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm k 2014-2019

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BD Từ Xuân Sơn đã báo cáo tóm tắt hoạt động của MTTQVN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, người lao động, đội ngũ công nhân, trí thức, lực lượng vũ trang…đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Đồng thời mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục- đào tạo, sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân.


Cụ thể, MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã huy động sự tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hoa màu, tài sản,...của nhân dân với trên 559,8 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông,...Tăng tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp văn hóa” và “Đơn vị văn hóa” hàng năm. Đặc biệt, năm 2010, đã phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu nhà trọ văn hóa”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng những người ở trọ. Các phong trào Toàn dân đưa trẻ đến trường, khuyến học; rèn luyện chăm lo sức khỏe; kế hoạch hóa gia đình,…được lồng ghép thực hiện đạt nhiều kết quả.
Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2019, Đại hội đã đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung biểu dương những thành tích mà UBMTTQVN các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh và nâng cao vai trò, uy tín của MTTQtrong thời kỳ mới. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương lưu ý UBMTTQVN tỉnh cần đánh giá đúng những mặt hạn chế, những nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ đó đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đoàn thể nhằm đem lại kết quả cao trong nhiệm kỳ mới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Hà Thị Liên chúc mừng những kết quả đạt được của UB MTTQVN tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ VIII UBMTTQVN tỉnh Bình Dương cần quan tâm thực hiện. Theo đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là những diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan phi pháp Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam.
Phát huy tốt vai trò MTTQ các cấp càng phải tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cương quyết đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ song phải giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”....
Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương khóa VIII Huỳnh Văn Nghị nhấn mạnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời trước tình hình biển Đông hiện đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Nhị mong muốn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng với nhân dân cả nước phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, bằng những hành động thiết  thực lao động, công tác, học tập, sản xuất kinh doanh giỏi...Góp phần làm cho đất nước sớm vượt qua khó khăn, phát triển bền vững và giàu mạnh. Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng lòng và đoàn kết, tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển.
Đại hội đã hiệp thương cử 93 đại biểu đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương khóa VIII gồm 9 vị; hiệp thương cử 8 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận
Huỳnh Văn Nhị tái đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.


SÔNG VÂN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN