Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

15/06/2015 - 04:25

Trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn song công ty vẫn đảm bảo việc làm thu nhập cho NLĐ với mức thu nhập bình quân đạt 5.902.000 đồng/người/tháng. Dù chỉ đạt 75,17% so với kế hoạch đã đề ra nhưng năm 2014 doanh thu của công ty vẫn đạt 2.104 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 6,5 tỷ đồng, lãi cơ bản 120 đồng/cổ phần. Bên cạnh việc nỗ lực chăm lo đời sống NLĐ thì công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.
Đại hội đồng cổ đông cũng đánh giá trong năm 2015 sẽ là năm mở ra cho công ty nhiều khả năng phát triển thị trường và nhiều thuận lợi. Chính vì vậy công ty đã đề ra những kế hoạch, mục tiêu mới với nhiều giải pháp trong việc củng cố tổ chức, cải thiện điều kiện sản xuất kinh doanh, áp dụng công nghệ cao nhằm gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh… Phấn đấu doanh thu năm 2015 đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 4%.
Tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự. Điều đó thể hiện sự quyết tâm với những cải cách và hướng đi mới được đưa ra và sự quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới.
Đại hội lần này đã bầu 5 thành viên Hội đồng Quản trị và 3 thành viên vào ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Ông Nguyễn Thanh Nghĩa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN