Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần IX: Có hàng vạn đề tài, sáng kiến, giải pháp làm lợi cho đất nước

14/12/2015 - 11:41

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (ảnh V.D-Lao Động)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá về tình hình đất nước: “Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục hồi. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế, tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn, đời sống của nhân dân được cải thiện. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, hoà bình, ổn định được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao….
Theo Tổng Bí thư: “Những thành tích đạt được của đất nước có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua, ở ngành nào, cấp nào cũng thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành mình, đơn vị mình. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Dạy tốt, học tốt”; thi đua “Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”; “Ngày vì người nghèo”; phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia... 
Đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay cả nước đã có hơn 1.200 xã và 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong lao động, sản xuất. Đã có hàng vạn đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan toả trong cả nước. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần không nhỏ vào việc giới thiệu, tuyên truyền, động viên, đẩy mạnh phong trào thi đua, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên theo đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì: “Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức. Một số phong trào tác dụng lan toả chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết chưa được coi trọng đúng mức, chậm phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Nguyễn Hoàng 
(lược ghi) 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN