Dân là gốc - bài học của muôn đời

06/11/2018 - 09:16
Tin dân, chăm lo cho nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân và đặc biệt dân là gốc là chân lý muôn đời và là bài học lớn rút ra trong suốt chiều dài lịch sử cổ kim Đông Tây. Một nhà tư tưởng “lớn nhất trong những người lớn nhất” là Nguyễn Trãi đã đúc kết vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của nhân dân quyết định “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (lật thuyền mới tin sức dân mạnh như nước”. Nhìn lại lịch sử của dân tộc Việt Nam, ở thế kỷ XIII, khi tất cả các quốc gia khác ngã rạp trước sức mạnh vô địch của đội quân xâm lược Mông - Nguyên thì cha ông chúng ta đã chiến thắng cả 3 lần vang dội. Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã đúc kết, đó là chiến thắng của “vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước giúp sức”. Đầu thế kỷ XV, nhà Hồ đã xây dựng được đội quân đông đảo lên tới cả triệu người, thế nhưng khi quân giặc tràn sang, cả triều đình đã bị bắt và đất nước nhanh chóng rơi vào tay quân thù vì đã làm mất lòng dân, đã vắt kiệt sức dân. Cũng bởi vì vắt kiệt lòng dân, làm mất lòng dân trầm trọng nên không những để đất nước rơi vào tay quân thù mà nhân dân cũng không kính phục. Phát biểu trước ba quân tướng sĩ, Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng, con trai trưởng của Thượng hoàng Hồ Quý Ly và là anh ruột của đương kim thánh thượng Hồ Hán Thương đã nói: “Tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi”. 
Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận ngày 27 tháng 5 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn lại tư tưởng của Nguyễn Trãi và khẳng định: “Vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định; vương triều nào được lòng dân, cố kết được nhân tâm thì làm nên nghiệp lớn; trái lại, vương triều nào đi ngược lại lòng dân thì sớm muộn đều sẽ bị thất bại”. Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ ra rằng, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. Muốn công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thành công phải được đông đảo nhân dân ủng hộ. Năm 1945, cả Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ có hơn 5.000 đảng viên nhưng đã làm một cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại thành công nhanh chóng, bởi Đảng đã vận dụng thuần thục và đúng đắn tư tưởng dân vận của Bác Hồ, bởi Đảng đã phát huy được sức mạnh vĩ đại của toàn dân. Lê-Nin đã từng khẳng định: Một đảng tiền phong dầu mạnh bao nhiêu cũng chỉ có ảnh hưởng trong năm, ba vạn người, sức mạnh vĩ đại nhất chính là sức mạnh của nhân dân. Người cũng nói: Nguồn gốc chủ yếu sức mạnh của Đảng là ở mối liên hệ mật thiết với nhân dân; đội tiên phong chỉ làm tròn được sứ mệnh lịch sử của mình một khi nó biết gắn bó với quần chúng mà nó lãnh đạo và thật sự dẫn dắt toàn thể quần chúng tiến lên. Người nhấn mạnh, đối với một đảng cầm quyền, “một trong những nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng”.
Cái gì đã và đang làm cho lòng dân bất an, điều gì đã làm cho niềm tin của một bộ phận Nhân Dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng suy giảm? Đó chính là tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm với dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà rất nhiều các nghị quyết của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” đã đề ra một quan điểm hoàn toàn mới: “Mọi quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Nhân ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, xin nhắc lại những chân lý, quan điểm muôn đời nêu trên. Cán bộ, đảng viên sinh ra từ nhân dân, hãy biến những điều tốt đẹp của Nghị quyết thành hiệu quả đích thực chứ không phải bằng những điều chót lưỡi, đầu môi. 
VŨ TRUNG KIÊN
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN