Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

09/02/2017 - 02:10

 

Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD nêu rõ: Mục đích của Hội nghị nhằm giúp đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.

 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe triển khai Quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm:

Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nghị quyết số 05- NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị quyết số 06- NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Quỳnh Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN