Đảng bộ Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương: Quyết tâm giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”

18/05/2015 - 09:19

Một Đảng bộ mạnh…
“Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương không ngừng củng cố và kiện toàn tổ chức, phát huy rõ vai trò trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đến từng đảng viên, nhất là việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tổ chức 11 đợt sinh hoạt với trên 2.100 lượt cán bộ đảng viên và NLĐ tham gia học tập theo các chuyên đề, từ việc nghiêm túc triển khai và học tập đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của từng đảng viên và NLĐ.
Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm đã có 100% số chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Tổng công ty hàng năm đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 77% trở lên.
Cùng với những kết quả đã đạt được trong công tác đảng, Đảng bộ Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương còn thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2010 – 2014 cho thấy các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch hàng năm với tổng doanh thu đạt 10.184 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.372 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 925 tỷ đồng. Đời sống việc làm của NLĐ được đảm bảo với mức thu nhập bình quân từ 6 triệu đồng của năm 2010 đến nay đã tăng lên 8,45 triệu đồng/người/tháng.
Đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương cũng cho thấy trong 5 năm qua Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tổng công ty.
Quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”
Trên tinh thần đánh giá nghiêm túc những kết quả đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương đã tập trung thảo thuận, triển khai những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó xác định việc giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cũng như ý thức tổ chức kỹ luật và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng bộ cũng xác định cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cũng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng công ty quyết tâm cùng  Ban giám đốc lãnh đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2012, phấn đấu chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đạt mức tăng bình quân từ 5% -7%; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ với mức tăng bình quân từ 7% - 10%...
Đại hội Đảng viên do Đảng bộ Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương thành công là bước ngoặt và là tiền đề quan trọng để tập thể đảng viên, cán bộ CNLĐ trong công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.
Đại hội Đảng viên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Đảng bộ Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương vừa tổ chức đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 11 thành viên. Tại hội nghị lần thứ nhất đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ ban kiểm tra. Ông Huỳnh Công Phát được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN