Dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không được phép sợ Trung Quốc

17/07/2014 - 00:00

Một mẫu chuyện nhỏ cho thấy sự cảnh giác cao độ của ông đối với “anh bạn láng giềng”: Trong khi cuộc kháng chi ế n ch ố ng ngo ạ i xâm c ủ a Vi ệ t Nam ng à y c à ng kh ố c liệt, nhu cầu chi viện lương thực, thực phẩm, vũ khí từ miền Bắc đối với chiến trường miền Nam là vô cùng cần thiết, “bạn” (lãnh đạo Trung Quốc) đề nghị chi viện cho Vi ệ t Nam 500 xe v ậ n tải g ồ m cả “t à i, ph ụ x ế ” l à ngư ờ i của họ. Với cương vị là người đứng đầu của Đảng, ông chỉ đồng ý nhận xe, chứ không đồng ý nhận người. Có ngư ờ i khuyên n ế u không nh ậ n đ ủ 500 chi ế c cũng nên nhận vài chiếc để “bạn” vui lòng.

 

Trong hơn 26 năm là Tổng Bí thư của Đảng, những vấn đề có liên quan đến “anh bạn láng giềng” Trung Quốc ông xử lý một cách mềm mỏng, hài hòa nhưng cứng rắn, bảo đảm lợi ích dân tộc, không để bị phụ thuộc láng giềng. Đối với giới lãnh đạo Trung Quốc thời ấy, Tổng Bí thư Lê Duẩn của chúng ta vừa là bạn nhưng cũng vừa là người mà họ rất e dè, ngán ngại.
Ngày nay, khi thế và lực của ta không ngừng lớn mạnh, chúng ta đã đặt mối quan hệ giao thương với hầu hết các nước trên thế giới. Đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống l ạ i sự b à nh trư ớ ng, b á quy ề n, nhằm mưu đ ồ th ố ng tr ị t h i ê n h ạ c ủ a g i ớ i c ầ m q u y ề n B ắ c K i n h , c h ú n g t a c ó l ẽ được cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ, mặc dù nhiều th á ch th ứ c, kh ó khăn, nhưng v ớ i t à i trí, mưu lược Vi ệ t Nam, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi như cha ông ta đã từng giành được trong quá khứ.
Khi sinh thời, cũng như suốt mấy mươi năm là người l ã n h đ ạ o c ao n h ấ t c ủ a Đ ản g , c ố T ổ n g Bí t h ư L ê D u ẩ n luôn đề cao cảnh giác trước những toan tính của “anh bạn láng giềng”, dù có những lúc bị sức ép, bị đe dọa hay bị bán đứng trên bàn hội nghị nhưng ông luôn khẳng khái: “Dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không được phép sợ Trung Quốc”. Có lẽ cũng không thừa khi nói thêm: Dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không được phép mất cảnh giác với ông bạn láng giềng Trung Quốc.
Lịch sử mấy ngàn năm gìn giữ cõi bờ của cha ông ta bởi họa xâm lăng phương Bắc, đủ minh chứng điều đó!

 

TỔNG BIÊN TẬP LÊ VIỆT QUÂN


 


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN