Không nhận được trợ cấp thất nghiệp, ai có nghĩa vụ trả lời?

28/10/2019 - 07:59

Bạn đọc có email nguyenduyenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp 7 tháng nhưng chỉ nhận tiền được 6 tháng còn 1 tháng chưa nhận được từ 3 tháng nay. Tôi có đến bưu cục tôi vẫn hay nhận tiền thì ở đây chỉ tôi ra Trung tâm Giới thiệu việc làm - nơi tôi hay đến báo cáo thất nghiệp - để thắc mắc.

Tôi đến Trung tâm giới thiệu việc thì lại chỉ tôi đến Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời. Tôi đến Bảo hiểm xã hội thành phố thì họ bảo không có thẩm quyền trả lời. Tôi phải làm sao?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là BHXH cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định.

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đăng ký thất nghiệp có nghĩa vụ trả lời cho bạn vì sao không nhận được trợ cấp thất nghiệp của tháng còn lại.

NAM DƯƠNG

Theo Báo laodong.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN