Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền trong lựa chọn nhân sự

14/10/2020 - 10:26

(LĐBD) - Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương vừa có bài viết “Lựa chọn những nhân tố mới có đức, có tài tham gia cấp ủy” đăng trên trang web tuyengiao.vn. LĐBD lược trích các nội dung liên quan đến công tác tuyển chọn nhân sự của Đảng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, để lựa chọn được những người ưu tú, xứng đáng tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt một số nội dung: Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ; trong xem xét, lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Quan tâm cán bộ trong nguồn quy hoạch là cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển, được bồi dưỡng, đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, được luân chuyển, rèn luyện trong thực tiễn. ...Các cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để cụ thể hóa, thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ, thống nhất về tiêu chuẩn cấp ủy viên, các chức danh lãnh đạo cấp ủy ở cấp mình; trong đó cần xác định rõ các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, uy tín, thành tích công tác…. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải thực hiện thông qua quy trình nhân sự 5 bước bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng; phải thực hiện quy trình nhân sự, rà soát kỹ lưỡng, đánh giá dân chủ, công khai, chính xác, phát huy tối đa dân chủ, với cơ chế mở rộng nguồn giới thiệu, lựa chọn có số dư để tăng tính cạnh tranh, cọ xát nhằm phát hiện, lựa chọn những đồng chí xứng đáng nhất để giới thiệu cho đại hội xem xét, bầu chọn. 
Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Các cấp tổ chức Đảng cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây: Một là, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu về tầm quan trọng và sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cũng như trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện Quy định. Hai là, tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dân chủ, công khai các quy trình, các khâu, các bước trong công tác cán bộ, nhất là trong bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh sai phạm. Ba là, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ, phát hiện kịp thời những hiện tượng tiêu cực...

Hoàng Lan

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN