LĐLĐ tỉnh BD: Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

22/09/2016 - 02:08

 Ông Đào Văn Lừng- nguyên Vụ Trưởng- Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM triển khai, quán triệt các chuyên đề

 
 
Đưa NQ vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được ông Đào Văn Lừng- nguyên Vụ Trưởng- Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM triển khai, quán triệt các chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020); nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh BD lần thứ X. 
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Phước- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD đã triển khai chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh BD xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và NQ Đảng bộ tỉnh BD lần thứ X vào thực tiễn trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh BD. Sau Hội nghị, các đại biểu sẽ tổ chức tuyên truyền, học tập NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh BD lần thứ X đến đoàn viên, CNVCLĐ các địa phương, đơn vị.
 
Biến mục tiêu thành hiện thực
 
BD hiện có hơn 900.000 CNLĐ đang làm việc trong các DN. Do đó, việc triển khai thực hiện NQ Đại hội lần thứ XII của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh BD lần thứ X là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp CĐ giai đoạn 2016-2021. Đồng thời gắn với việc tiếp tục thực hiện kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và NQ Đại hội XI của CĐ VN, NQ Đại hội IX của CĐ Bình Dương và 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐ VN.  Theo đó 4 nhiệm vụ trọng tâm kèm theo giải pháp thực hiện được LĐLĐ tỉnh BD đề ra: Phát huy vai trò đại diện của tổ chức CĐ trong chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVCĐ, CNVCLĐ; chú trọng công tác cán bộ, phát triển ĐV, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong ĐVCĐ, CNVCLĐ.
 
LĐLĐ tỉnh BD cũng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Đến năm 2020 có 90% trở lên DN khu vực Nhà nước, và 70 % trở lên DN khu vực ngoài Nhà nước có tổ chức CĐ thực hiện tốt quy chế dân chủ tại DN; có 65 % trở lên số Thỏa ước LĐ tập thể (TƯLĐTT) ở các DN khu vực ngoài Nhà nước và 100% DN khu vực Nhà nước có chất lượng, có những nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; 100% DN nhà nước, 65% trở lên DN ngoài Nhà nước có tổ chức CĐ tuyên truyền, vận động tổ chức cho trên 65% CNLĐ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp...
 
Quỳnh Thanh
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN