LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Góp ý cho văn kiện đại hội Đảng toàn quốc

25/11/2015 - 11:11

Hầu hết ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị đều thống nhất với nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Các ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao; tán thành với bố cục văn kiện và đánh giá của Trung ương. Nội dung văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ thể hiện tính toàn diện và sâu sắc, các vấn đề được nêu ra trong dự thảo báo cáo đã thể hiện được yêu cầu đề ra. Một số cán bộ CĐ có những ý kiến đóng góp về câu chữ, về một số chỉ tiêu đề ra trong dự thảo…

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thiện Phước cho biết: “Thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong CNVCLĐ tỉnh để đóng góp cho đường lối phát triển đất nước. Những ý kiến đóng góp của CNVCLĐ trong tỉnh sẽ được tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất”.

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X vừa qua.

Hoàng Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN