LĐLĐ tỉnh Bình Dương:Hơn 120 cán bộ công đoàn tham dự hội nghị báo cáo viên

26/11/2014 - 09:03


Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương – Báo cáo viên cấp tỉnh Nguyễn Thiện Phước triển khai nghị quyết
 

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương– Báo cáo viên cấp tỉnh Nguyễn Thiện Phước triển khai Nghị quyết số 33, hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Qua hội nghị giúp cho cán bộ công đoàn tỉnh nắm rõ những định hướng của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người, những nhiệm vụ và giải pháp để phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… từ đó góp phần để cán bộ công đoàn xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ để thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong CNVCLĐ cũng như xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Tiếp đó, hội nghị cũng đã được nghe báo cáo viên triển khai một số thông tin thời sự về tình hình biển Đông.

Nguyễn Hoàng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN