LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

26/08/2015 - 02:20


Các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung chăm lo
đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất và tỉnh thần cho CNVCLĐ. Tiêu biểu là các hoạt động nhân Tháng Công nhân và Tuần lễ TNCN; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tập trung tổ chức đại hội công đoàn các cấp, cũng như tổ chức hội nghị biểu dương CNVCLĐ…Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh còn tích cực tham gia thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, chính sách, chế độ cho CNLĐ ở cơ sở, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại…
Những nhiệm vụ trọng tâm công tác cuối năm được LĐLĐ tỉnh đề ra gồm: Tăng cường đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai Nghị định số 103/2014/NDD-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm trong các loại hình doanh nghiệp; Tiếp tục tổ chức thực hiện việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; Tập trung chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, nhất là ở những doanh nghiệp khó khăn, nợ lương, BHXH, các chế độ, chính sách của NLĐ; Triển khai tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản luật; Tổ chức thảo luận lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác phát triển ĐVCĐ, thành lập CĐCS; Tăng cường công tác triển khai thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tài chính công đoàn; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, quản lý và sử dụng tài chính công đoàn; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam về công tác đối ngoại…

PV
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN