Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

24/05/2017 - 07:34

 

Hội nghị trực tuyến đầu cầu Bình Dương

 
Đã triển khai 9 chương trình giám sát các vấn đề, lĩnh vực cấp bách 
 
Bà Trương Thị Mai- Trưởng ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW năm 2013 được Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành vừa là yêu cầu của Đảng, nguyện vọng của Nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội, nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ xã hội. Hơn ba năm qua, kể từ khi có các Quyết định này, chủ trương của Đảng về giám sát, phản biện xã hội được triển khai cụ thể, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt. Ở Trung ương, MTTQ phối hợp 10 bộ, ngành triển khai 9 chương trình giám sát ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội như: Chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp… 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức 721 cuộc giám sát, cấp huyện tổ chức 6.404 cuộc, cấp xã tổ chức 49.564 cuộc. Trong đó Bình Dương có 345 cuộc giám sát. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Chính phủ, chính quyền các địa phương, của các tổ chức, các doanh nghiệp… kiến nghị những giải pháp nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện hai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị của hệ thống MTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế như hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền chưa bài bản, phối hợp chưa đồng bộ, chưa có cơ chế, quy trình thống nhất thể hiện quan hệ của 4 bên: Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên; các cơ quan quản lý nhà nước; đối tượng được giám sát; cấp ủy các cấp…
 
Sẽ phát hành cuốn ‘’Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội 

Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương xây dựng, phát hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam” nhằm giúp cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức Đảng có tài liệu cơ bản, toàn diện, thực tế về công tác giám sát phản biện xã hội. Hàng năm, hai bên phối hợp sơ kết công tác giám sát, phản biện xã hội. Năm 2018 và 2020, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương có báo cáo Ban Bí thư về tình hình và kết quả triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội để được Ban Bí thư chỉ đạo…
 
Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Hằng năm, MTTQ và Ban Dân vận Trung ương cần có sơ kết về công tác phối hợp trong thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, để cuối năm 2018 tổ chức tổng kết 5 năm triển khai, báo cáo với Ban Bí thư và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, tổ chức vào năm 2019.
 
Sông Vân
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN