Ngành BHXH nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

30/07/2015 - 02:35

Hiện đại hóa, cơ chế một cửa
Trong 6 tháng đầu năm 2015, BHXH Việt Nam đã triển khai thí điểm giao dịch điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 18/5/2015 đã khai trương Cổng Thông tin điện tử, chính thức triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN. Ngành cũng đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tiếp tục ứng dụng các phần mềm quản lý nghiệp vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án “Xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH”, “Nâng cấp các phần  mềm nghiệp vụ hiện tại, xây dựng mới một số phần mềm để đáp ứng nhu cầu trong hoạt động quản lý nghiệp vụ và quản lý điều hành của BHXH cả 3 cấp huyện, tỉnh và Trung ương”, “Xây dựng Trung tâm dữ liệu ngành”.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, BHXH Việt Nam đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC năm 2015. Đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định liên quan đến TTHC nhằm phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp. BHXH các tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa,vừa giảm thời gian giải quyết, hạn chế sự chồng chéo trong giải quyết công việc, vừa đảm bảo công khai, tạo cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ, ngăn chặn tiêu cực.
Ngành BHXH cũng thực hiện nhiều nội dung cải cách hành chính (CCHC) khác như: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. Cải cách tài chính công. Hiện đại hóa hành chính…
08 nhiệm vụ trọng tâm
Để tiếp tục CCHC hiệu quả, BHXH Việt Nam đang tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm: Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các TTHC để loại bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục không phù hợp. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; 2008. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, phù hợp với Luật BHYT và Luật BHXH (sửa đổi). Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại BHXH. Xây dựng mới và nâng cấp các phần mềm quản lý nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, quyết tâm đến hết năm 2015 sẽ cắt giảm 50% số giờ giao dịch nộp BHXH, BHYT còn 49,5 giờ/năm, tương đương với mức trung bình của các nước ASEAN-06. Tăng cường kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Dù rất cố gắng nhưng thực tế các thủ tục hành chính liên quan đến BHXH vẫn còn mất nhiều thời gian, khó khăn. Cụ thể như hiện việc đăng ký BHTN chưa thật sự nhanh chóng dễ dàng. Thực tế, người đăng ký BHTN tại TPHCM nếu đi rất sớm từ đầu buổi thì mất tối thiểu 2 buổi, một buổi đăng ký, một buổi nhận kết quả

Hoàng Lan (TH)
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN