Ngành giáo dục tỉnh Bình Dương đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho NLĐ

16/11/2020 - 09:56

(LĐBD) - Trong năm học 2019- 2020, Sở GD- ĐT tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do CĐGD Việt Nam phát động. Chủ đề của năm học 2019-2020, ngành GD- ĐT tỉnh Bình Dương “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”, cùng với phương châm hành động: “Trách nhiệm- Năng động- Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Khẩu hiệu hành động của ngành giáo dục: “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Đến nay có 853 nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm mới, phù hợp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Sở GD-ĐT Bình Dương thực hiện các Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 03/4/2014 và Kế hoạch số 3641/KH-UBND ngày 22/10/2014 của UBND, của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương  về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và các đề án chiến lược giai đoạn 2020-2025. Tổ chức tuyên truyền và vận động NGNLĐ trong toàn ngành về những chủ trương đổi mới giáo dục, Luật Giáo dục năm 2019, Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông, về đạo đức nhà giáo, Chương trình-sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 1. “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục. Toàn ngành đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho CBNGNLĐ: tiền lương, thưởng, nâng lương, truy lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên (đối với CBGV), phụ cấp công vụ (đối với CBCC), phụ cấp vùng sâu - vùng xa, tăng giờ, chế độ BHXH, đi học, chế độ nhà trọ cho CBNGNLĐ. Sở GD-ĐT và các đơn vị tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác ATVSLĐ, PCCN; phát hiện, kịp thời tham mưu thực hiện các biện pháp ATVSLĐ, PCCN trong đơn vị và tại CĐCS, nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGLĐ và chế độ chính sách đối với NLĐ làm việc tại nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm ...
Năm học 2020-2021, ngành GD-ĐT tỉnh Bình Dương đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và các Đề án giai đoạn 2020-2025; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. CĐ ngành GD tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” giai đoạn 2020-2025 trong CBGVNV nhằm không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ, khắc phục những yếu kém, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức theo dõi, kiểm tra CĐGD các cấp thuộc tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục…Tiếp tục giám sát, kiến nghị thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách về đời sống đối với nhà giáo và NLĐ. Vận động NGNLĐ trong toàn ngành tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia đóng góp và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi bộ Đảng xem xét phát triển, ít nhất mỗi CĐCS có 01 đoàn viên ưu tú.

Quỳnh Anh 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN