Người lao động nghỉ phép còn được thanh toán tiền tàu xe không?

06/11/2020 - 08:55

Khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021, không còn đề cập đến quy định về tiền tàu xe cho người lao động vùng sâu, vùng xa... nghỉ phép hàng năm.

Hiện nay, khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. Đồng thời, tiền tàu xe và tiền lương của những ngày đi đường do hai bên thỏa thuận.

Theo đó, Điều 113 Bộ luật Lao động 2012 khẳng định:

Người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và người lao động ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ hằng năm

Tuy nhiên, Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương. Những quy định về tiền tàu xe không còn được đề cập đến.

Như vậy, từ ngày Bộ luật mới có hiệu lực, người lao động nghỉ hằng năm sẽ không còn được thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường nữa.

Không chỉ vậy, người lao động nếu đang làm việc mà có lý do không nghỉ hoặc không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì cũng không được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Đồng thời, việc thanh toán tiền cho người lao động làm việc dưới 12 tháng mà không nghỉ hằng năm hiện đang quy định tại Bộ luật 2012 cũng không còn được nêu tại Bộ luật Lao động năm 2019.

MINH PHƯƠNG

https://laodong.vn/cong-doan/nguoi-lao-dong-nghi-phep-con-duoc-thanh-toan-tien-tau-xe-khong-851898.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN