Nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2014 đã vượt kế hoạch

27/11/2014 - 03:28

Theo dự thảo báo cáo, năm 2014, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Trong 26 chỉ tiêu năm 2014, có 18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước tăng 13% (kế hoạch 13%); GDP bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng (kế hoạch 60 triệu đồng); kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5% (kế hoạch 16,5%); thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1 tỷ 530 triệu đô la Mỹ (kế hoạch 1 tỷ đô la Mỹ). Cùng với lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội cũng chuyển biến rõ nét, các chính sách an sinh xã hội được triển khai tốt và có hiệu quả. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo. Đối với ngành giáo dục- đào tạo, y tế đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức tốt, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân…Tại buổi họp cũng đã nghe những ý kiến của các sở, ngành về những tồn tại, khó khăn. Trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn kéo dài ảnh hưởng đến thi công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Tiến độ thi công một số dự án, về thoát nước, xử lý môi trường đô thị và các dự án lĩnh vực văn hóa xã hội còn chậm. Mặt khác, cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh còn hạn chế, quá tải, việc quy hoạch, đầu tư xây dựng mới còn chậm, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh…Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2014, UBND tỉnh xác định mục tiêu năm 2015 sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động đột phá gắn với các nhiệm vụ nhằm tái cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Cụ thể, tổng sản phẩm GDP tăng 13%, giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp tăng 4%, GDP bình quân đầu người khoảng 73 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%, tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 17,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%...
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung nhấn mạnh, trong năm 2015 cần tập trung những công trình trọng điểm; phát triển hạ tầng đô thị để nâng Bình Dương đạt các tiêu chí đô thị loại 1 nhằm từng bước đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển văn hóa- giáo dục theo kế hoạch và đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa…Thực hiện tốt các giải pháp này, tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra.

Quỳnh Thanh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN