Nhiều tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng

25/10/2015 - 10:43

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong 5 năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những giải pháp hay, cách làm mới, sáng tạo và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng trong 5 năm tới. Đại hội cũng là dịp để biểu dương và tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Qua đó thúc đẩy, nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho các phong trào thi đua thật sự là đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng và xã hội. Đồng thời khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, lòng quyết tâm, tinh thần phấn đấu không ngừng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giành được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trong quá trình phát triển.
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Dương cho biết, trong nhiệm kỳ qua (từ 2011- 2015), phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Bình Dương có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng. Phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện toàn diện, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, qua đó tạo động lực, khí thế mạnh mẽ, lôi cuốn mọi người hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua đã huy động và phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 72,3 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, với tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tương ứng là 60% - 37,3% - 2,7%; kết cấu hạ tầng được đầu tư và phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Các Phong trào thi đua phát triển văn hoá - xã hội; Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng; an ninh và hoạt động đối ngoại; Thi đua xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh đều đạt nhiều kết quả cao. Với sự nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc đạt được trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 02 đơn vị, 01 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chủ tịch nước tặng thưởng 329 Huân chương các loại cho 97 tập thể và 232 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 11 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, 497 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân (110 tập thể và 387 cá nhân). UBND tỉnh Bình Dương tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 361 đơn vị, công nhận 1.538 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 1.081 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và tặng 16.522 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe một số báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực; thảo luận và thông qua báo cáo chính thức của Đại hội và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.
Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh là nền tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trên cơ sở đó, tỉnh Bình Dương xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016 - 2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, thực sự là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016-2020; Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương trong tỉnh. Xây dựng phong trào thi đua phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra. Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng thi đua khen thưởng Trung ương- Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung Ương khẳng định: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình hay, cách làm tốt để tiếp tục xây dựng, nhân rộng trong đời sống xã hội; lựa chọn đúng những lá cờ đầu, những điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội... cùng nhau thi đua lập nhiều thành tích, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là một trong những đô thị phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

Quỳnh Thanh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN