Phát triển CĐCS trong các DN ngoài nhà nước: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

11/11/2015 - 07:45

 Theo đó, chỉ tiêu 5 năm phải tập trung phát triển ít nhất 116.000 đoàn viên và thành lập được 700 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS). Bằng sự nỗ lực của các cấp công đoàn tỉnh với nhiều giải pháp được áp dụng, các chỉ tiêu đề ra cho từng năm cơ bản hoàn thành và điều đó sẽ góp phần tích cực để chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Bình Dương sớm về đích.

 

Năm 2015 phát triển mới 181 CĐCS

 Năm 2010, toàn tỉnh có 2.126 CĐCS với 335.387 đoàn viên. Sau 5 năm đã thành lập mới 1.055 CĐCS, kết nạp thêm 337.346 đoàn viên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, một số doanh nghiệp bị phá sản, đóng cửa, chuyển đổi hình thức sản xuất... đã giải thể 366 CĐCS, giảm 109.500 đoàn viên. Lũy kế đến tháng 6/2015, toàn tỉnh có 2.815 CĐCS với 581.233 đoàn viên. Trong đó, số CĐCS ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là 2.067 CĐCS (73%), với 534.382 đoàn viên (92%). Chỉ tính riêng trong năm 2015, các cấp công đoàn tỉnh đã thành lập mới được 181 CĐCS vơi trên 65.000 đoàn viên.

Thông qua việc tập hợp, phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức CĐCS tại doanh nghiệp, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương, chính sách pháp luật đến CNLĐ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ĐVCĐ- CNLĐ, góp phần chăm lo cho CNLĐ và ổn định tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng hoạt động, LĐLĐ tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS.

 Những bài học thực tiễn

 Để đạt được những kết quả khả quan trên, từ chỉ tiêu được giao và tình hình thực tế ở địa phương, LĐLĐ tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đó là lập kế hoạch định kỳ khảo sát hàng năm để thống kê được tình hình doanh nghiệp và lao động, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp công đoàn trực thuộc. Các cấp công đoàn tỉnh cũng tích cực đổi mới nội dung, đa dạng các phương thức tập hợp, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Bên cạnh đó là chú trọng củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS, quan tâm đến chất lượng, hiệu quả hoạt động thực chất của CĐCS. Đồng thời kiện toàn mô hình tổ chức ngày càng hợp lý, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Ngoài ra, để đánh giá đúng hiệu quả và những tồn tại trong công tác này, LĐLĐ tỉnh cũng định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS và xác định nội dung này là tiêu chí trọng tâm trong đánh giá, phân loại, xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cấp công đoàn.

Tuy nhiên, với đặc điểm là một địa phương có tốc độ tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp và CNLĐ, lao động ngoài tỉnh và doanh nghiệp có vốn ngoài khu vực Nhà nước chiếm đa số nhưng do còn gặp một số khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của công tác này, chẳng hạn một số doanh nghiệp không chấp hành đúng pháp luật lao động, thiếu biên chế...

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 vừa qua, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Nước nhấn mạnh 5 vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm mà Bình Dương phải thực hiện trong thời gian tới. Trong nhiệm vụ thứ 5, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đặc biệt lưu ý Bình Dương cần “Tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức Đảng và công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng”.

Với quyết tâm cao của tập thể cán bộ công đoàn tỉnh bằng sự đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, tin tưởng rằng trong thời gian tới, không chỉ số lượng CĐCS trong các doanh nghiệp ngày càng tăng lên mà chất lượng hoạt động cũng được nâng cao.

Hoàng Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN