Phú Giáo:Sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp

02/04/2015 - 09:00

Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam với HĐND và UBND huyện, trong năm 2014, các bên ký kết quy chế phối hợp đã triển khai tốt các nhiệm vụ của mình. Trong hoạt động, HĐND và các đại biểu HĐND luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, vận động nhân dân tham gia rộng rãi vào việc quản lý nhà nước. Các đại biểu đã thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và động viên nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở sơ sở. Hàng năm, HĐND huyện thông báo cho UBMTTQ huyện kết quả hoạt động của HĐND thông qua hội nghị liên tịch chuẩn bị cho các kỳ họp định kỳ; trước và sau mỗi kỳ họp phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực UBMTTQ tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu QH, Đại biểu HĐND các cấp.
UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với MTTQ, các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó; hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm UBND các cấp đều thông báo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho MTTQ sau mỗi lần sơ, tổng kết trên các mặt đời sống của nhân dân. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã- thị trấn đều có Chủ tịch UBND huyện, xã – thị trấn dự, nghe và trả lời ý kiến cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền; đồng thời UBND các cấp cũng tạo điều kiện cho UBMTTQ thực hiện tốt chức năng giám sát, thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trong các phiên họp của UBND các cấp liên quan đến tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, Chủ tịch MTTQ các cấp và trưởng các ngành đoàn thể đều đến dự đúng theo thư mời và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. Đồng thời MTTQ cũng làm tốt công tác phối hợp với chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do UBND đề ra. Phối hợp chặt chẽ với HĐND-UBND trong việc tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; tạo điều kiện cho Đại biểu thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị những vấn đề cần thiết với HĐND-UBND các cấp. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền; mỗi năm 2 lần MTTQ thông báo tại kỳ họp HĐND về hoạt động của MTTQ trong việc tham gia xây dựng chính quyền...
Tại Hội nghị sơ kết, UBMTTQ Việt Nam huyện đã ký kết chương trình phối hợp với HĐND-UBND năm 2015 với từng nội dung cụ thể nhằm tăng cường vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, thực hiện tốt các chương trình hoạt động, giám sát của HĐND, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của UBND theo tinh thần phát huy dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

HOÀI PHƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN