Sơ kêt 5 năm về xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

10/07/2014 - 00:00

 

Đối thoại với DN và NLĐ là
một trong những giải pháp khả thi mà Bình Dương đã làm tốt trong thời gian qua

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, NSDLĐ và NLĐ về quan hệ lao động bước đầu có chuyển biến. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về QHLĐ tiếp tục được hoàn thiện, quản lý Nhà nước về QHLĐ được tăng cường, vai trò của tổ chức Đảng, công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp từng bước được phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ từng bước được cải thiện, mức tiền lương tối thiểu được điều chỉnh phần nào đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ. Cụ thể từ năm 2008 đến 2012 mức lương tối thiểu đã được điều chỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 130% và tăng 279% đối với doanh nghiệp trong nước. “Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ ban hành đã từng bước nâng cao. Một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho CNLĐ tại các KCN được các địa phương triển khai với 101 dự án và 40 ngàn căn hộ, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho khoảng hơn 200 ngàn công nhân. Ngoài ra, có 66 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đang được triển khai, một số địa phương bước đầu đã giải quyết được từ 7-10% chỗ ở cho CNLĐ trong các KCN, một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai bố trí cho 20% công nhân có chỗ ở.
QHLĐ đã có bước chuyển biến theo chiều hướng tích cực, TCLĐTT và đình công có xu hướng giảm dần. Cụ thể, năm 2011 cả nước xảy ra gần 900 cuộc đình công, năm 2012 có trên 500 cuộc và năm 2013 giảm còn 355 cuộc, trong 5 tháng đầu năm 2014 số vụ đình công giảm 11% so với cùng kỳ năm 2013, các cuộc đình công xảy ra có tính chất ôn hòa hơn. Việc thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng, thành lập mới CĐCS, phát triển ĐVCĐ đều tăng qua các năm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn từng bước được nâng lên. Một số Hội đồng NSDLĐ tại địa phương đã được thành lập. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được quan tâm nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và NLĐ.
Tuy nhiên, tại hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế trong QHLĐ tại doanh nghiệp. Đời sống của NLĐ vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, điều kiện ăn, ở, đi lại, học tập, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng được nhu cầu. Tình trạng vi phạm pháp luật của NSDLĐ vẫn còn diễn ra. Trình độ tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận NLĐ còn thấp. Một số nơi, tổ chức Đảng và đảng viên, tổ chức công đoàn và đoàn viên trong doanh nghiệp phát triển chậm và bị hạn chế về vai trò cũng như đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, nên tình trạng TCLĐTT, đình công vẫn còn diễn ra khá phức tạp.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BD Phạm Văn Cành đã báo cáo tình hình của Bình Dương sau 5 năm thực hiện chỉ thị. Theo đó, tình hình QHLĐ trong doanh nghiệp ở Bình Dương ngày càng có những chuyển biến tốt hơn. Cụ thể, số vụ TCLĐTT, đình công giảm dần, đời sống của NLĐ ngày càng được cải thiện hơn. Có được kết quả đó là nhờ vào công tác tuyên truyền có hiệu quả của Bình Dương, với việc mở các chuyên trang “quan hệ lao động” trên các tờ báo đã đến được với NSDLĐ và NLĐ. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đã thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với chủ doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và NLĐ để kịp thời tìm ra những giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BD Phạm Văn Phạm Văn Cành cũng nhấn mạnh thêm, việc xây dựng mối QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp ở Bình Dương còn gặp phải một số hạn chế nhất định: Việc hướng dẫn các văn bản pháp luật cũng như tuyên truyền đến doanh nghiệp của các cơ quan chức năng còn chậm và chưa thống nhất. Một số NSDLĐ cố tình không thực hiện đầy đủ pháp luật và chưa thực sự quan tâm đến đời sống NLĐ. Đối với NLĐ do tình hình giá cả tăng cao, mặc dù lương có tăng nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi các khoản phụ cấp vẫn chưa thỏa đáng. Vai trò của một số CĐCS trong các doanh nghiệp chưa được phát huy do đa phần cán bộ đều không chuyên trách.
Từ những khó khăn trên, tỉnh Bình Dương đã đề ra một số giải pháp căn cơ nhằm xây dựng mối QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Theo đó, thường xuyên đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, chủ doanh nghiệp, công đoàn và NLĐ, tiếp tục thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật, đề án tập hợp TNCN, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp...


THANH THẢO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN