Tháng 5/2015: LĐLĐ tỉnh BD Sẽ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

20/04/2015 - 09:21

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn. Qua đó, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm tiếp theo.
Đối với LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh căn cứ tình hình thực tế để phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, chính quyền địa phương đồng cấp tổ chức các hình thức như “Hội nghị điển hình tiên tiến”, “Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Gặp mặt giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu”... chậm nhất đến ngày 30/4/2015 phải tổ chức xong. Nội dung phải nêu được những nét mới, sáng tạo của các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua. Đồng thời, rút ra được những kinh nghiệm thiết thực trong tổ chức phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân giai đoạn 2010- 2014.

T. Thảo
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN