Thủ tướng: Chống lợi ích nhóm, tham nhũng trong làm chính sách, pháp luật

25/11/2020 - 07:46

Theo Thủ tướng, việc chống tham nhũng nói chung là rất quan trọng, cần thiết, chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật càng quan trọng.

Sáng 24.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng nhắc lại tinh thần, cần nâng cao nhận thức về công tác thể chế, chính sách, để có hành động mạnh mẽ hơn, có được hệ thống pháp luật phù hợp với sự phát triển của đất nước. Người đứng đầu Chính phủ cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Chính phủ coi xây dựng thể chế là nhiệm vụ trung tâm.

“Xây dựng pháp luật là bệ đỡ cho đất nước phát triển bền vững” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác này đó là: Một số nội dung gồm "vòng đời" của một số dự án luật còn ngắn, phải sửa chữa. Công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng xin lùi, xin rút dự án luật, pháp lệnh.

Công tác thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, còn bất cập, chưa có cơ chế đồng bộ để thực hiện hiệu quả; tình trạng “nợ đọng” quy định chi tiết thi hành chưa được khắc phục triệt để.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh QH

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh QH

Nhấn mạnh công việc quan trọng, xuyên suốt là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, xác định rõ trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, chú trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật… Thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng pháp luật.

“Muốn một dự án luật hiệu quả, một nghị định phản ánh đúng tinh thần của luật đã được Quốc hội thông qua thì chúng ta phải đảm bảo chất lượng, không được hình thức”, Thủ tướng nêu rõ.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu cần khắc phục cho được sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan trong việc lấy ý kiến, lắng nghe lẫn nhau để hoàn thiện. Việc tổ chức thực hiện pháp luật “đến nơi đến chốn” rất quan trọng.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng”, cơ quan “gác cửa” trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật về tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc thực hiện các giải pháp có tính đột phá trong việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.

Các bộ, ngành cần kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng; kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh để sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải là người trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật, bố trí nguồn lực thích đáng, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này.

Đồng thời, phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

“Người ta nói chống tham nhũng nói chung là rất quan trọng, cần thiết nhưng mà chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật càng quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng cần giữ được sự liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật.

VƯƠNG TRẦN

https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-chong-loi-ich-nhom-tham-nhung-trong-lam-chinh-sach-phap-luat-856903.ldo

 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN