Tiền lương phải đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương

14/05/2018 - 05:33

Kế thúc ngày làm việc thứ 6, trước khi bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa XII), Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương.

Theo đó, Trung ương xác định mục tiêu của cải cách chính sách tiền lương là nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 
 
 Công chức, viên chức, người lao động mong muốn lương sẽ... (ảnh minh họa)
 
Trung ương nhấn mạnh, phải coi chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ; trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động.
Cải cách chính sách tiền lương phải gắn liền với cải cách hành chính, đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án đổi mới, cải cách trong các lĩnh vực có liên quan khác; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành; tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc làm cơ sở để tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực của đất nước.
 
Quang cảnh phiên Bế mạc (ảnh T.Nhất)
 
Về cách tính lương, Trung ương nhất trí chế độ phụ cấp hiện hành sẽ được sắp xếp lại bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương. Người đứng đầu các cơ quan được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhân tài; được sử dụng quỹ tiền thưởng để thưởng định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với mức độ hoàn thành công việc.
Việc thí điểm cơ chế áp dụng mức thu nhập tăng thêm cũng được mở rộng ở một số tỉnh, thành thuộc Trung ương, nhất là ở vùng động lực; đồng thời, khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị...Hệ thống vị trí việc làm cũng sẽ được hoàn thiện để làm cơ sở trả lương. Các giải pháp về tài chính, ngân sách, tinh giản bộ máy sẽ được thực hiện đồng thời với nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập. Các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sẽ được bãi bỏ.
 
 Có thể tích lũy để 5 năm, 10 năm sẽ mua được một căn hộ chung cư
 
Liên quan đến chính sách bảo hiểm và lao động, Ban Chấp hành Trung ương cũng đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình, bước đi phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngành nghề để tăng tính bền vững của chính sách.
                                                                                                Theo laodongthudo.vn
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN