Kết quả tìm kiếm cho "giảm can thiệp vào thang lương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đề xuất quy định mới giảm can thiệp vào thang lương, bảng lương doanh nghiệp

Đề xuất quy định mới giảm can thiệp vào thang lương, bảng lương doanh nghiệp 

Cập Nhật 13-03-2018

Bộ LĐTBXH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Tag: Đề xuất quy định mới, giảm can thiệp vào thang lương, bảng lương doanh nghiệp