Công đoàn Việt Nam:

Vì việc làm bền vững, vì đời sống ngày càng cao của người lao động

24/10/2018 - 08:29

(LĐBD) - 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu được đề ra.

Quan tâm chăm lo cho CNLĐ là việc làm thường xuyên của các cấp công đoàn. Ảnh TL
 
Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã đánh giá, trong 5 năm qua, Công đoàn (CĐ) Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) được quan tâm thường xuyên. CĐ đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống; vai trò CĐ tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động tuyên truyền giáo dục hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác tập hợp quần chúng thu hút đông đảo NLĐ gia nhập và tham gia hoạt động CĐ; mô hình tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ được quan tâm hoàn thiện. Hoạt động kiểm tra CĐ được tăng cường. Tài chính CĐ có những đổi mới quan trọng theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, từng bước tập trung nhiều hơn các nguồn lực phục vụ ĐV, NLĐ. Công tác đối ngoại ngày càng chủ động. Hoạt động nữ công của các cấp công đoàn cả nước có chuyển biến mới trong chăm lo quyền lợi của lao động nữ. 
 
Bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quyết định bàn giao CĐCS cho CĐ cấp trên trực tiếp. Ảnh TL
 
Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII đã nhìn nhận: Chất lượng hoạt động CĐ chưa đồng đều ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị: Hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ chưa cao. Phát triển ĐV và xây dựng tổ chức CĐ còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐV, NLĐ chưa theo kịp tình hình; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, kém hiệu quả. Năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ CĐ, khả năng thích ứng với tình hình mới nhiều nơi còn yếu, còn biểu hiện hành chính hóa. Tài chính CĐ còn phân tán, hiệu quả sử dụng chưa cao.
 
3 khâu đột phá trong 5 năm 2018 - 2023
Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của ĐV, NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức CĐ Việt Nam; xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các chỉ tiêu phấn đấu 
Đến năm 2023 kết nạp 2 triệu ĐV; thành lập tổ chức cơ sở của CĐ ở 100% doanh nghiệp (DN) có 25 CNLĐ trở lên; phấn đấu các DN có 10 LĐ trở lên có tổ chức CĐ. Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức CĐ gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật... tại các KCN, KCX.  Thu tài chính CĐ đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN. Hàng năm, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp. Hàng năm có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên DN nhà nước và 60% trở lên DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ; từ 90% trở lên DN nhà nước và 70% trở lên DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Từ 70% trở lên DN có tổ chức CĐ ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)  trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.
 
Ba khâu đột phá
(1) Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích ĐV, đại diện, bảo vệ NLĐ; (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; (3) Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
 
Nhiệm vụ tổng quát 
(1) Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho ĐVCĐ. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của CĐ theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ, cán bộ CĐ; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
(2) Tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho NLĐ. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động CĐ, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, DN... Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức CĐ.
(3) Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động CĐ; chú trọng công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
(4) Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao;
Triển khai chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” nhằm phát huy vai trò của CNLĐ và tổ chức CĐ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(5) Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp CĐ, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con công nhân, viên chức, lao động.
(6) Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động CĐ.
(7) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát CĐ. Kiện toàn ủy ban kiểm tra và văn phòng ủy ban kiểm tra CĐ các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(8) Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản CĐ theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới.
(9) Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy NLĐ làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; CĐ cấp trên phục vụ CĐ cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.
Khắc Dũng (TH)
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN