Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là nhiệm vụ cấp bách

25/11/2015 - 01:25

 

Phần lớn CN hiện đang LĐ giản đơn, thu nhập thấp

Nhiều thách thức trong tình hình mới

PGS, TS. Phạm Công Nhất phân tích, trong giai đoạn hiện nay, giai cấp CN Việt Nam liên tục lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dù với số lượng chỉ chiếm khoảng trên 21% tổng số LĐ, và khoảng 11% dân số cả nước, nhưng giai cấp CN Việt Nam đã đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, hiện đang bộc lộ một số hạn chế của giai cấp CN như:

Hạn chế thứ nhất là còn yếu về học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tính lành nghề; tác phong công nghiệp, kỷ luật LĐ…

Hạn chế thứ hai là địa vị chính trị của giai cấp CN chưa phát huy hết vai trò nòng cốt trong liên minh giai cấp CN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo xuất thân từ CN còn thấp. Đặc biệt là tỷ lệ CN là đảng viên những năm gần đây đang giảm dần rất đáng lo ngại.

Hạn chế thứ 3 là việc tập hợp lực lượng và nâng cao vai trò lãnh đạo của giai cấp CN ngày càng khó khăn. Nói rõ hơn, trong đội ngũ do đang có sự phân hóa sâu sắc về trình độ, thu nhập. Thực tế là chỉ có một bộ phận nhỏ CN có thu nhập cao, phần lớn CN có thu nhập thấp do LĐ giản đơn.

Một hạn chế nữa là do sống thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần nên một bộ phận CN thường có những bức xúc, phản ứng với chủ DN theo nhiều cách mà đình công là một cách phản ứng ngày càng nhiều và ngày càng phức tạp.

Có 6 nguyên nhân cơ bản của các hạn chế

Theo PGS, TS. Phạm Công Nhất, những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản do 6 nguyên nhân gồm: Một là, dù Ðảng có chú trọng xây dựng giai cấp CN, nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp CN trong thời kỳ mới. Hai là, đời sống của một bộ phận CN còn gặp nhiều khó khăn. Ba là, công tác giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị cho giai cấp CN chưa được chú trọng đúng mức. Bốn là, công tác phát triển đảng cho đội ngũ CN trong các DN, nhất là DN vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Năm là, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp CN chưa được đầu tư thỏa đáng, dẫn đến còn tình trạng nhìn nhận chưa đúng mức về vị trí, vai trò của giai cấp CN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. Sáu là việc tổ chức và tham gia hoạt động của các tổ chức CĐ, các tổ chức đoàn thể và chính trị - xã hội trong các hoạt động của đội ngũ CN hiệu quả chưa cao...

Chín giải pháp xây dựng giai cấp CN lớn mạnh

PGS, TS. Phạm Công Nhất đề xuất 9 giải pháp sau: Thứ nhất, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng về giai cấp CN , đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vào cuộc sống. Thứ hai, tạo tiền đề sử dụng nhân lực có chất lượng cao ở tất cả các ngành kỹ thuật, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nhằm nâng cao trình độ của giai cấp CN. Thứ ba, đẩy mạnh tri thức hóa CN cả về trình độ học vấn chuyên môn, lẫn trình độ chính trị, kỷ luật LĐ. Thứ tư, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện những quy định của pháp luật về chế độ, chính sách cho CN, xử lý nghiêm những sai phạm ảnh hưởng quyền lợi CN. Thứ năm, tổ chức CĐ, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia tuyên truyền các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với CN, nhất là các vấn đề liên quan đền quyền lợi CN (lương, bảo hiểm, sức khỏe, môi trường LĐ…) Thứ sáu, phải có biện pháp buộc các DN thực hiện nghiêm các quy chế dân chủ, đối thoại, trong DN để quan hệ LĐ trong DN hài hòa, ổn định, tiến bộ. Thứ bảy, Nhà nước phải gắn phát triển công nghiệp với đô thị, nhà ở, phúc lợi phục vụ đời sống CN cả ngoài xã hội lẫn trong DN. Thứ tám, trong DN phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, củng cố các đoàn thể quần chúng. Thứ chín, tăng cường hơn nữa vai trò và vị trí lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng giai cấp CN.

Đảng ta đã xác định, việc “Xây dựng giai cấp CN nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đang “là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Để giai cấp CN tiếp tục vai trò lãnh đạo thì cùng với việc hỗ trợ của Nhà nước về chính sách, pháp luật, đào tạo, giáo dục…thì bản thân mỗi CN phải tự học tập rèn luyện để tiến bộ sao cho xứng đáng là bộ phận trí tuệ nhất, tiêu biểu cho trí tuệ của giai cấp và thời đại.

Tấn Mân

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN