Xây dựng tổ chức Công đoàn Phú Giáo vững mạnh bằng tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo

18/03/2015 - 02:51

PV: Bà có thể cho biết hoạt động công đoàn huyện trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả nổi bật gì?
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Giáo Nguyễn Thị Nga:
Với phương châm lấy quyền, lợi ích thiết thân của người lao động là động lực, tích cực tiếp cận và hoạt động tại cơ sở để kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ lao động, tập thể BCH và mỗi cán bộ LĐLĐ huyện đã vận dụng và phát huy tối đa điều kiện, lợi thế trên từng cương vị công tác, để tiếp cận và thực thi nhiệm vụ của tổ chức. Với sự vào cuộc thực sự và quyết liệt của BCH, những nội dung khó như giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách; thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, thành lập CĐCS... trong nhiệm kỳ qua đã được thực hiện với kết quả ấn tượng. Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 12/7 CĐCS (đạt tỷ lệ 171%), phát triển đoàn viên đạt 395/300 đoàn viên (đạt tỷ lệ 132%), vượt chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh giao. Đồng thời LĐLĐ huyện đã tập trung kiện toàn, củng cố những CĐCS hoạt động kém chất lượng, đến nay hầu hết những công đoàn này đã hoạt động khởi sắc trở lại.
PV: Việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Phú Giáo đã thực hiện chức năng này như thế nào nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững tại doanh nghiệp, thưa bà?
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Giáo Nguyễn Thị Nga:
Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là ưu tiên hàng đầu của tổ chức công đoàn. Do đó, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong đó, BCH LĐLĐ huyện Phú Giáo đã bám sát nghị quyết, mục tiêu, phương hướng, giải pháp do Đại hội Công đoàn huyện lần thứ III đề ra, thường xuyên cập nhật các chủ trương của Đảng, công đoàn cấp trên, tình hình thực tế của huyện để xây dựng nhiệm vụ công tác trong từng thời điểm, coi trọng việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp để thực hiện tốt nhất về hoạt động công đoàn. Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn được duy trì thực hiện thường xuyên và có chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện lần thứ III đề ra phần lớn đều đạt và vượt. Công tác chỉ đạo của BCH ngày một kịp thời hơn, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
PV: Với cương vị là chủ tịch LĐLĐ huyện bà có thể cho biết hoạt động trọng tâm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho cán bộ, CNVCLĐ trong nhiệm kỳ tới là gì?
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Giáo Nguyễn Thị Nga: Với mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ IV là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Công đoàn Phú Giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, chúng tôi sẽ đề ra một số giải pháp cụ thể. Trong đó, BCH LĐLĐ huyện khóa IV sẽ tập trung xây dựng quy chế, chương trình công tác cụ thể cho nhiệm kỳ, từng tháng, từng quý có kế hoạch và chỉ đạo cơ sở thực hiện. Đồng thời các cấp công đoàn nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, đề ra kế hoạch hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Song song với việc đi sâu, đi sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, nhất là ở các DN ngoài quốc doanh. Trên cơ sở đó nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ và đề ra chương trình hoạt động cho phù hợp, góp phần thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Mặt khác tập trung tổ chức tuyên truyền để hình thành Ban vận động thành lập các CĐCS ngoài quốc doanh. Tổ chức các lớp tập huấn để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là những cán bộ CĐ mới gắn với hội thi “Cán bộ CĐCS giỏi” hàng năm. Đặc biệt trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên về những vấn đề liên quan đến CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, phát huy vai trò sáng tạo, năng động của cán bộ công đoàn trong hoạt động.
PV: Xin cảm ơn bà!

Quỳnh Thanh (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN